1 November: All Saints Day – Christian
1 November: Samhain / Beltane – Wicca/Pagan
2 November: All Souls Day / Dia de los Muertos – Catholic Christian
12 November: Birth of Baha’u’llah – Baha’i
13 November: Jain New Year – Jain
14 November: Diwali (Deepavali) – Hindu-Jain-Sikh
15 November: Nativity Fast begins – ends Dec. 24 – Orthodox Christian
15 November: Vikram New Year – Hindu
22 November: Christ the King – Christian
24 November: Martyrdom of Guru Tegh Bahdur – Sikh
26 November: Thanksgiving – Interfaith USA
26 November: Day of the Covenant – Baha’i
28 November: Ascension of ‘Abdu’l-Baha – Baha’i
29 November: Advent begins– Christian
30 November: St. Andrew’s Day – Christian
30 November: Birthday of Guru Nanak Dev Sahib – Sikh

Share This